Vrijwilligersinzet

Aandachtspunten korte vrijwillige inzet ontwikkelingsprojecten buitenland

Regelmatig krijgt Impulsis aanvragen voor projecten waarbij Nederlanders naar het land van uitvoering reizen en bijvoorbeeld gedurende hun vakantie een paar weken meewerken in het project. Het gaat dan om projecten waar een groep Nederlanders voor korte tijd meewerken en niet op hun specifieke deskundigheid worden ingezet. Impulsis beoordeelt deze projecten op ontwikkelingsrelevantie (duurzaamheid, locale inbedding etc.) net als de andere projecten. Daarnaast zijn er een specifieke aandachtspunten:

  • Kosten voor reis- en verblijfkosten van de Nederlandse groep en de organisatiekosten van een dergelijke reis houden wij buiten de verdubbeling. Impulsis kan wel bijdragen in andere kosten die de locale partner maakt voor de uitvoering van hun eigen project.
  • In hoeverre vindt er verstoring plaats van de locale arbeidsmarkt? Door de werkzaamheden van de Nederlanders kunnen zij arbeidskrachten in het land van uitvoering verdringen. Dit moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Het werk dat de Nederlanders gaan doen is vrijwilligerwerk. Het zou dus ook bij de buitenlandse organisatie vrijwilligerswerk moeten zijn. We vragen daarom ook wat er zou gebeuren als de Nederlanders niet zouden komen meehelpen.
  • Voorkom het uit handen nemen van de eigen verantwoordelijkheid van de locale partner en de doelgroep. Waarom wordt het werk niet locaal uitgevoerd? Moeten de Nederlanders helpen omdat er locaal niet voldoende draagvlak is? Dit kan gevolgen hebben voor de duurzaamheid van het project.
  • De waarde van het reizen zit in draagvlakversterking. Het samenwerken tussen mensen uit Nederland en mensen van de locale bevolking is een middel om elkaar te ontmoeten. Er zijn ook andere middelen mogelijk om ontmoeting te bewerkstelligen. Dus we vragen naar de reden waarom er meegewerkt wordt en welke ontmoetingen verder ingebouwd zijn.
  • Vanwege draagvlakversterking vragen we ook naar de invulling van het voor- en natraject. Worden de ervaringen in een groter verband gezet? Impulsis kan aanbieden om hier over mee te denken. Hoe wordt voorkomen dat de deelnemers door bijvoorbeeld onvoldoende zicht op de context terugkomen met verhalen over wat de locale bevolking allemaal niet goed doet?

Impulsis let extra op de locale partner. Is deze ook in staat om een groep te ontvangen en ontmoetingen te faciliteren en wordt de locale partner niet teveel belast (verstoord). Gaat de vraag om werkkracht van de locale partner uit of komt het aanbod uit Nederland?